Uradi Sam

Mis-Plastik Plažne Ograde “Parangali”

Tokom zadnjih 14 godina, tvrtka Mis-Plastik plasirala je više od 60 km plažnih sigurnosnih ograda na većem dijelu Jadranske obale, pružajući zaštitu i sigurnost na mnogim plažama Makarske Riviere, Splita, otoka Hvara i Brača, Rijeke, poluotoka Pelješca i drugim lokacijama na Jadranu.

Nudimo kompletno rješenje koje je potpuno usklađeno s aktualnim zakonom o sigurnosti na plažama i kupalištima u Hrvatskoj, te osiguravamo konstantnu razinu kvalitete usprkos izloženosti ekstermnom vremenu te silama mora, prateći pri tome ISO 9001-2008 internacionalnu proceduru kvalitete. Također, vršimo potpunu uslugu sezonskog postavljanja te dizanja parangala, pranja, skladištenja te 24/7 dostupnosti za terenske popravke.


 

Mis-Plastik plažne ograde uključuju:


  Pogledajte video
 

Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima

Članak 8.

Vodene površine kupališta uz obale mora, jezera i rijeka moraju biti odvojene od ostalih vodenih površina s međusobno povezanim plutačama narančaste boje, promjera najmanje 20 cm, a međusobno udaljenim najviše 5,0 m. Između povezanih plutača narančaste boje moraju biti u daljini najvećoj 0,5 m manje plutače bijele boje koje imaju rubnu stranicu najmanje 5 cm. Udaljenost ograđene vodene površine od obale može iznositi najviše 100 m.

(»Narodne novine«, br. 111/97., 13/98., 24 /01.)

Više informacija o pravilniku o sigurnosti na uređenim kupalištima:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_05_60_1168.html